معنی رتبه IP در محصولات

هر محصول الکترونیکی که دارای رتبه IPXX باشد به آن معناست که مقاومت این محصول در برابر آب، گرد و غبار و جامدات در آزمایشگاه مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است.
رقم اول از سمت راست در رتبه بندی (IPX(X نشانگر میزان مقاومت وسیله در برابر آب است که بالا ترین رتبه آن  عدد ۸ می باشد.
رقم دوم از سمت راست در رتبه بندی IP(X)X نشانگر میزان مقاومت وسیله در برابر گرد و غبار و جامدات است که بالا ترین رتبه آن نیز  عدد ۶ می باشد. هرچه این اعداد بالاتر باشند یعنی وسیله شما مقاوم تر است.

در بعضی از محصولات که هر دو آزمایش انجام شده رتبه IP به این صورت است (IP47) یعنی عدد رتبه به جای هر X قرار میگیرد، در بعضی دیگر فقط یکی از این آزمایشات انجام شده که در این صورت در رتبه IP به شکل (IPX8 یا IP5X) می باشد. در واقع به جای عدد رتبه آزمایشی که سنجش نشده فقط حرف X قرار میگیرد.

معنی رتبه IP در محصولات الکترونیکی

مقاومت در برابر جامدات و گرد و غبار

 • IP0X. بدون هیچ گونه حفاظت خاصی
 • IP1X. حفاظت در برابر جامدات با قطر بیش از ۵۰ میلی متر
 • IP2X. حفاظت در برابر جامدات با قطر بیش از ۱۲٫۵ میلی متر
 • IP3X. حفاظت در برابر جامدات با قطر بیش از ۲٫۵ میلی متر
 • IP4X. حفاظت در برابر جامدات با قطر بیش از ۱ میلی متر
 • IP5X. حفاظت در برابر گرد و غبار؛ نفود محدود (بدون پسماند مضر)
 • IP6X. ضد گرد و غبار

مقاومت در برابر آب

 • IPX0. بدون هیچ گونه حفاظت خاصی
 • IPX1. حفاظت در برابر ریزش آب
 • IPX2. حفاظت در برابر ریزش آب در صورت کج شدن تا ۱۵ درجه نسبت به حالت معمول
 • IPX3. حفاظت در برابر اسپری آب
 • IPX4. حفاظت در برابر پاشیدن آب
 • IPX5. حفاظت در برابر جت اسپری آب
 • IPX6. حفاظت در برابر جت اسپری شدید
 • IPX7. حفاظت در برابر اثرات غوطه وری در مایعات
 • IPX8. حفاظت در برابر غوطه وری